UG Budućnost

Udruženje građana "Budućnost" je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece.

Online savjetovalište

Online savjetovalište

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

U pripremi

U pripremi

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, implementira projekat pod nazivom „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština - dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

 

 Potpisivanje Memoranduma o intersektorskoj saradnji

Projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici.

Od februara 2016. godine, kada je počela implementacija projekta, do danas, uspostavljena je saradnja sa predstavnicima institucija (Opštine, centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje) putem intersektorskih sastanaka, održane su dvije dvodnevne radionice za stručnjake i srodnike, izrađena je Analiza o potrebama u lokalnim zajednicama – procjena kompetencija osoba za stanovanje u malim kućnim zajednicama i identifikovani potencijalni korisnici, te uspostavljeni Klubovi podrške koji su namijenjeni kako pacijentima tako i njihovim srodnicima, kroz koje će steći neophodna znanja i vještine za lakše i efikasnije  funkcionisanje u zajednici.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

 

"Klub podrške" Odžak

"Klub podrške" Teslić

 

 

Gordana Vidović, direktorica udruženja građana „Budućnost“ Modriča u saradnji sa PRAVA ZA SVE Sarajevo, napisala je strateški dokument koji se oslanja na nedavno usvojenu politiku uspostavljanja rodne ravnopravnosti (EU Gender Action Plan 2016-2020) u procesima pridruživanjima Evropskoj uniji (EU).

Akcioni plan Evropske unije za uspostavljanje rodne ravnopravnosti za period 2016-2020. usvojili su Evropska komisija i EEAS kao novi okvir za aktivnosti Evropske unije u pogledu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Cilj mu je da podrži partnere, naročito u zemljama u razvoju, zemljama uključenim u proširenje i susjednim zemljama, da bi se ostvarili opipljivi rezultati u pravcu rodne jednakosti, što je u samoj srži evropskih vrijednosti, kao i novih ciljeva održivog razvoja.

Novi okvir podijeljen je u četiri stuba: Borba protiv svih vrsta nasilja nad ženama i djevojčicama; Ekonomsko i
socijalno osnaživanje; Jačanje glasa žena i njihovog učešća; te Promjena institucionalne kulture.

Kompletan dokument možete pogledati u PDF formatu u dvije verzije: na engleskom i srpskom jeziku

http://buducnost-md.com/images/brosura/brosura1-POLITIKA-BOS_web.pdf

http://buducnost-md.com/images/brosura/brosura1-POLITIKA-ENG_web.pdf